Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Posted on 23/06/2018 12:17pm

Obowiązki chlebodawcy wobec pracobiorcy możemy w zasadzie podzielić na ogólne oraz szczegółowe. Wszystkie wypływają z regulacji prawa pracy kodeksu pracy czy przepisów szczegółowych.


Jakie główne obowiązki ma pracodawca w stosunku do zatrudnionego? Obowiązek angażowania pracobiorcy i obowiązek wypłacania zatrudnionemu uposażenia za pracę są to dwa najważniejsze ogólne zobowiązania pracodawcy. Obowiązek angażowania pracobiorcy wynika naturalnie z mocy umowy o pracę czy też innego aktu, jaki jest podstawą zatrudnienia pracownika (np. aktu mianowania). W jego zakresie leży użyczenie pracownikowi stanowiska pracy w zakładzie, na jakim winien on świadczyć pracę, do jakiej jest zobowiązany. Chlebodawca zobowiązany jest angażować pracobiorców zgodnie z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym pracobiorcy, a również jego stanem zdrowia. Angażowanie musi odbywać się przy pracach, jakie są dozwolone dla poszczególnych osób (dla przykładu pań). Chlebodawca ma obowiązek zaznajamiania pracowników, którzy podejmują pracę z obszarem ich zadań, a także z ich uprawnieniami. Jakiego rodzaju organizacyjne obowiązki ma chlebodawca? Chlebodawca powinien zorganizować proces produkcyjny jak też zapewnić, aby przebiegał on w przyjętym rytmie pracy. Pracodawca musi również (polecana strona) płacić składki na ubezpieczenie społeczne.
długi
Author: Bryant Surety Bonds
Source: http://www.flickr.com


Pracodawca (zobacz również wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę) winien również dążyć do uczynienia miejsca otoczeniem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć niepełnosprawność, religię, narodowość, polityczne przekonania, przynależność związkową, wyznanie, a również ze względu na pracę na czas określony lub nie określony czy w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.


Czy pracodawca ma obowiązek dbać o umiejętności zawodowe pracowników? Tak, pracodawca musi udzielać pracobiorcom pomocy w podwyższaniu tychże kwalifikacji. To zresztą jedna z kluczowych zasad prawa pracy.

Tags: pracodawca, pracy, kwalifikacje, zakład